موقعیت بینندگان

ورود کاربران

استارتر

آنالیز تقریبی استارتر

انرژی متابولیسمی

2950 کیلوکالری / گرم

پروتئین خام

% 21-21/5

 کلسیم

% 0/95

فسفر قابل دسترسی

 % 0/47

سدیم

 % 0/16

 متیونین

% 0/51

 متیونین+سیستئین

% 0/9

 لیزین

% 1/3

 آرژنین

 % 1/4

 ترئونین

% 0/86

 اسیدلینولئیک

% 1/2

مقدار و روش مصرف

حدود 661 گرم به ازای هر قطعه جوجه از سن 9 تا 19 روزگی در نژاد راس و از سن 9 تا 14 روزگی در نژاد کاپ باید در اختیار پرنده قرار گیرد.

امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196