موقعیت بینندگان

ورود کاربران

گروئر

آنالیز تقریبی گروئر

انرژی متابولیسمی

2950-2980 کیلوکالری / گرم

پروتئین خام

19-19/5% 

 کلسیم

% 0/9

فسفر قابل دسترسی

 % 0/45

سدیم

 % 0/16

 متیونین

% 0/47

 متیونین+سیستئین

% 0/85

 لیزین

% 1/07

 آرژنین

 % 1/3

 ترئونین

% 0/75

 اسیدلینولئیک

% 1/2

مقدار و روش مصرف

حدود 1472 گرم به ازای هر قطعه جوجه از سن 20 تا 32 روزگی باید در اختیار پرنده قرار گیرد.

امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196