موقعیت بینندگان

ورود کاربران

اثر شکل خوراك بر راندمان جوجه هاي گوشتی

با تامین نیاز هاي تغذیه اي روزانه جوجه هاي گوشتی، جوجه ها نرخ رشد مناسبی خواهند داشت. میزان دریافت مواد مغذي بستگی به ترکیبات این مواد در جیره دارد. بایدخاطر نشان کرد پرنده ها نسبت به مصرف مواد مغذي خوراك واکنش نشان می دهند. براي ایجاد رشد مناسب در جوجه ها و استفاده موثر از مواد مغذي، باید مصرف خوراك جوجه ها نیز مطلوب باشد. مصرف خوراك بطور معنی داري تحت تاثیرشکل خوراك است. فرم نامناسب خوراك مصرف خوراك را کاهش داده و اثر منفی بر نرخ رشد دارد. بسیار مهم است که دانسیته مواد مغذي و شکل خوراك هر دو براي بیشترین مصرف خوراك و بهترین عملکرد پرنده در نظر گرفته شود.

 

امروزه جوجه هاي گوشتی با خوراك هاي پلت شده تغذیه می شوند. در مقایسه با خوراك مش فرآوري نشده، خوراك پلت موجب افزایش وزن و راندمان خوراك می شود (شکل 1) که این بهبود در عملکرد، در نتیجه افزایش مصرف خوراك اتفاق افتاده است. وقتی پرنده از خوراك پلت استفاده می کند انرژي کمتري مصرف کرده و انرژي بیشتري براي رشد در اختیار خواهد داشت.

شکل 1- تاثیر شکل خوراك بر عملکرد پرنده

 

با تولید پلت با کیفیت، بیشترین مقاومت و کمترین خاکه مشاهده خواهد شد. مقاومت پلت بدین معنی است که پلت ها در حین جابجایی و انتقال مقاوم بوده و سالم باقی بمانند. هر چه مقاومت پلت کمتر باشد درصد پلت هاي شکسته و خاکه در خوراك بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب رشد ضریب رشد کمتر و ضریب تبدیل عدد بالایی نشان خواهد داد


شکل 2- اثر اندازه ذرات خوراك بر عملکرد پرنده

 


صورت گرفت پرنده ها باخوراکی با کیفیت بالا بر پایه گندم در جیره کنترل و Aviagen در آزمایشی که توسط تیمارهاي آزمایشی ( با ذرات غلطک شده تا ذرات نرم) تغذیه شدند. شکل خوراك در شکل 3 نشان داده شده است. جوجه ها به مدت 10 روز از این جیره ها تغذیه کردند. در سن 10 روزگی وزن زنده پرنده هاي تغذیه شده با جیره هاي آزمایشی بطور متوسط 50 گرم کمتر از پرنده هاي تغذیه شده با جیره کنترل بود ( 234 گرم در مقابل 284 گرم) و 1). این آزمایش نشان داد، شکل / 1 در مقابل 05 / 21 درجه افزایش یافته بود ( 26 ( FCR) ضریب تبدیل خوراك خوراك به طور معنی داري بر عملکرد جوجه هاي گوشتی موثر است بطوریکه منجر به افزایش وزن کمتر، ضریب تبدیل پایین تر و یکنواختی بدتر گردید.

Aviagen شکل 3- شکل هاي مختلف خوراك توسط

 

  جیره آزمایشی                                      جیره کنترل

بهبود شکل خوراك

خوراك هایی که داراي مقدار زیادي ذرات نرم بودند علاوه بر کیفیت ضعیف، اثر منفی بر عملکرد جوجه هاي گوشتی داشتند. نتایج گزارشات نشان داد پرنده هایی که از خوراك با 28 تا 37 درصد پلت هاي سالم تغذیه کردند بخاطر کیفیت ضعیف خوراك، عملکرد مناسبی نشان ندادند.

چگونه می توان کیفیت پلت را بهبود داد؟ کیفیت پلت تحت تاثیر عوامل زیر است :
- مواد خام جیره
- مقدار چربی جیره
- اندازه ذرات

مواد خام

گندم و محصولات فرعی آن بایندرهاي خوبی براي تولید پلت با کیفیت خوب هستند. ذرت بعنوان بایندر ضعیف عمل کرده و کیفیت ضعیفی ایجاد می کند و میزان پلت هاي شکسته در جیره بر پایه ذرت، بیشتر از جیره هاي پایه گندم است. علاوه بر اینکه گندم موجب بهبود کیفیت پلت می شود می تواند بر تغییر قیمت فرمولاسیون به حداقل تاثیر داشته باشد.

چربی جیره


افزودن بیش از 2 درصد چربی در میکسر کاهش کیفیت پلت را نشان داده است. بخصوص در جیره هاي بر پایه ذرت. افزودن چربی بعد از پلت کردن مداخله اي در کیفیت پلت ایجاد نمی کند.

اندازه ذرات

آسیاب کردن مواد خام بصورت ذرات نرم کیفیت پلت را بهبود خواهد داد ولی مدارك علمی براي تایید این مطلب وجود ندارد. مزیت نرم کردن ذرات باید با هزینه مصرف انرژي بالانس گردد. اگر کیفیت پلت ضعیف و شکستگی درپلت زیاد باشد، آسیاب کردن مواد به ذرات ریزتر، موجب افزایش خاکه شده که تاثیر منفی بر عملکرد پرنده خواهد داشت. تجمع مقدار زیاد خاکه علاوه بر هدر رفت خوراك، هزینه تولید را بالا می برد، از طرفی اگر ذرات خوراك درشت باشند به دلیل خصوصیت گزینش پرنده، مصرف خوراك نامتعادل خواهد شد.

شکل 4- تاثیر اندازه ذرات بر مصرف خوراك و افزایش وزن ( 7 تا 21 روزگی)


استفاده از خوراك مش با کیفیت نسبت به پلت هاي بی کیفیت و شکسته بهتر است. براي ایجاد عملکرد مناسب پرنده، یکنواختی در اندازه ذرات مسئله مهمی است. اگر جیره یکنواختی مناسبی داشته باشد، مصرف خوراك بهتر و حق انتخاب براي پرنده کاهش و میزان شکستگی کاهش خواهد یافت. یکنواختی ذرات اثر مفیدي بر کیفیت پلت داشته و میزان شکستگی را کاهش می دهد. اندازه ذرات اثر معنی داري بر عملکرد داشته بطوریکه ذرات نرم موجب کاهش مصرف خوراك و نرخ رشد می شود. از طرفی ذرات درشت نیز می تواند اثر منفی بر عملکرد داشته باشد. بنابراین اندازه مناسب براي عملکرد خوب پرنده چیست؟ و همکاران در سال 1994 پیشنهاد می کند که Nir براي پاسخ به این سوال داده هاي بسیار کمی وجود دارد. داده هاي 0 میلیمتر است. براي جیره هاي راس طبق / 0 تا 9 / براي جیره هاي مش، مناسب ترین اندازه براي جیره هاي استارتر بین 7 راهنماي آن ذرات الک شده بین صفر تا 10 روزگی، پلت 2 تا 3 میلیمتري از 11 تا 28 روزگی و پلت 3 میلیمتري از 29 روزگی تا کشتارمناسب است. اندازه مناسب براي مواد خام پلت گزارش نشده و بستگی به فاکتورهایی مانند مواد خام، تجهیزات کارخانه و فرآوري دارد. قانون عمومی در تعیین اندازه مناسب ذرات، انتخاب اندازه اي است که مداخله اي در عملکرد پرنده نداشته باشد.

تاثیر شکل خوراك بر نیاز هاي تغذیه اي

شکل 5 دو نکته مهم را نشان می دهد. داده ها اثر منفی ذرات نرم بر عملکرد پرنده و افزایش دانسیته مواد مغذي در جیره را بیان می کند که براي جبران عملکرد پایین پرنده قرار داده شده است. این موضوع نشان دهنده این است که نرمی زیاد در خوراك شکستگی پلت را افزایش داده و به همین دلیل افزایش دانسیته مواد مغذي مهم است.

شکل 5- تاثیر مواد نرم و دانسیته مواد مغذي بر عملکرد پرنده

نتیجه گیري کلی

براي ایجاد نرخ مناسب رشد و استفاده موثر مواد مغذي، مصرف مناسب خوراك ضروري است. این مطلب نشان می دهد که کیفت پلت و شکل خوراك تاثیر معنی داري بر مصرف خوراك و نرخ رشد دارد وکیفیت ضعیف پلت موجب کاهش مصرف خوراك می گردد. بنابراین داشتن اطلاعات کافی در مورد تفاوت هاي مواد و به حداقل رساندن آن در تولید پلت با کیفیت نقش موثري دارد.

Reference
Influence Of Feed Form On Broiler Performance. 2005.Aviagen. (www.poultrysite)


ترجمه
. ابوذر ابراهیمی - کارشناس ارشد پرورش و تولید طیور- بخش علمی . پژوهشی شرکت زرین دانه
Website: www.zarrindaneh.ir
Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رسول خدا صلی الله علیه و آله : أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛ كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت. وسائل الشيعه: ج 11، ص 398