فينيشر يا پايان دان

همانطور ك از اسم ان پيداس در انتهاي دوره مصرف ميشود . درسن ٣٥ روزگي تا ٤٢ روزگي در اختيار جوجه قرار ميگيرد .
فينيشر ٢ پس از مصرف فينيشر ١ تازمان كشتار كه ب عبارتي ٥٠ روز گي فيشنيشر ٢ را تقديم مرغ ها ميكنيم

گروئرويژه :21 تا ٢٨ روزگي

گروئر : ٢٩ روزگي تا ٣٤ روزگي در اختيار جوجه قرار بگيرد
گرو ئر ويژه نسبت ب گرو ئر ارزش غذايي بالاتر و گروئر و گروئر ويژه باعث رشد بهتر جوجه ها مي شود از انواع پروتعئين و اسيد امينه استفاده مي سود يكي از مزيت هاي اصلي كاهش ميزان چربي جوجه و افزايش ميزان گوشت ان است

مزايا استفاده از استارتر

١-دسترسي حداكثر وزن پس از پايان سرانه مصرف
٢-يكنواختي بسياربالا در گله
٣-كمك ب رشد سريع دسترسي گوارش
٤-كاهش تلفات ناشي از عفونت هاي اوليه
٥-استفاده از تركيب خاص جهت تقويت سيستم ايمني
مقدار وروش مصرف :زمان مصرف استارتر ١٦ تا ٢٠ روزگي در اختيار جوجه قرار بگيرد

مزايا استفاده از سوپر استارتر

١-بهبود كيفيت بستر
٢-بهبود ضريب تبديل خوراك
٣- افزايش ميزان يكنواختي گله
٤-كاهش ميزان اتلاف خوراك ب هنگام مصرف
٥-ارزش غذايي بالاتر ب دليل وجود انزيم هاي غذايي
٦-بهبود انسجام سلول هاي روده و پيشگيري از ناهنجاري هاي گوارش
٧-افزايش سطح جذب روده و بهبود كارايي دستگاه گوارش ب دليل استفاده از مواد محرك رشد
٨-كيفيت پروتعيني و آمينواسيدي مناسب ب سبب استفاده از مواد خوراكي باقابليت هضم بالا
٩-تقويت سيستم ايمني و افزايش مقاومت گله در مقابل عوامل باكتريايي ، ويروسي و انگلي
مقدار و روش مصرف در سن ٨ تا ١٥ روزگي بايد در اختيار جوجه قرار بگيرد

مزایای پري استارتر كرامبل و پري استارتر پلت

١-دسترسي حداكثر وزن پس از پايان سرانه مصرف
٢-يكنواختي بسياربالا در گله
٣-كمك ب رشد سريع دسترسي گوارش
٤-كاهش تلفات ناشي از عفونت هاي اوليه
٥-استفاده از تركيب خاص جهت تقويت سيستم ايمني
مقدار وروش مصرف : ازابتداي ورود جوجه تا پايان هفت روزگي در اختيار جوجه قرار بگيرد سرانه مصرف ١٧٥ گرم ب ازاي هرقطعه جوجه صفر تا هفت روزگي مي باشد